ระเบียงคุณภาพ

คุณสนใจกระบวนการคุณภาพ
Results

Download

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลระยอง
Up

โปสเตอร์

ผ้ารัดสะโพกผู้ป่วย
Pilvic-Wrap.jpg (742.81 kB)

โดย: นางราตรี เกียรติขจรพันธุ์

หน่วยงาน/กลุ่มงาน/ทีม: อุบัติเหตุฉุกเฉิน

หมายเหตุ: ผลงานนี้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในงาน HA National Forum ครั้งที่ 13

สมาธิบำบัดในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่มารับบริการนวดบำบัดรักษาโรค

โดย: อุมาภรณ์ เรืองภัคดี, พญ.ภัสรี อิทธิภิรักษณ์, สายฝน ชำนาญศิลป์, มลธรี วิเศษษา, วาทินี ศรีวรมย์, จีรภัทร์ แซ่ตั้น

หน่วยงาน/กลุ่มงาน/ทีม: งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

หมายเหตุ: ผลงานนี้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในงาน HA National Forum ครั้งที่ 13

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และสำไส้ตรง

โดย: ทีมพัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และสำไส้ตรง

หมายเหตุ: ผลงานนี้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในงาน HA National Forum ครั้งที่ 13

นวัตกรรม สายวัด 2G

โดย: สุคนธา ผาสุข

หน่วยงาน/กลุ่มงาน/ทีม: คลินิกฝากครรภ์

หมายเหตุ: ผลงานนี้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในงาน HA National Forum ครั้งที่ 13

ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการล่าช้าในทารกแรกเกิดในโรงพยาบาลระยอง

โดย: พญ.ศิริพร แจ่มจำรัส, นางทัศนีย์ พลูเวช

หน่วยงาน/กลุ่มงาน/ทีม: คลินิกพัฒนาการเด็ก

หมายเหตุ: ผลงานนี้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในงาน HA National Forum ครั้งที่ 13

พัฒนารูปแบบการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนด

โดย: นพ.วริศร์ กาญจนมยูร และทีม

หน่วยงาน/กลุ่มงาน/ทีม: PCT กุมารเวชกรรม

หมายเหตุ: ผลงานนี้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงในงาน HA National Forum ครั้งที่ 13

Powered by Phoca Download

จัดทำโดย ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลระยอง

โทร. 611140 ต่อ 2240, 2243