ทำเนียบผู้อำนวยการ

1. นายแพทย์ชัยศรี คชะสุต

1 กรกฎาคม 2493 - 1 เมษายน 2495

2. นายแพทย์เล็ก สุวรรณกุล

2 เมษายน 2495 - 8 พฤษภาคม 2527

3. นายแพทย์สาโรจน์ คงประสาศน์

1 พฤษภาคม 2527 - 31 สิงหาคม 2535

4. นายแพทย์สุขโข วิริยะพงษ์

1 กันยายน 2535 - 30 กันยายน 2538

5. นายแพทย์ชลิต ชัยประสาธน์

1 ตุลาคม 2538 - 15 พฤษภาคม 2541

6. นายแพทย์ชาตรี ตันติยวรงค์

16 พฤษภาคม 2541 - 31 ตุลาคม 2546

7. นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ภิญโญวิทยะกูล

1 พฤศจิกายน 2546 - 30 กันยายน 2548

8. นายแพทย์นฤทธิ์ อ้นพร้อม

7 เมษายน 2549 - 30 กันยายน 2556

9. นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์

1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน