คณะกรรมการมูลนิธิ

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิ

1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง ประธานกรรมการ
2.     รองประธานกรรมการ
3. นายพีระ แสงเพ็ชรส่อง กรรมการ
4. นางกัลยา ทองประเสริฐ กรรมการ
5. นายพรเทพ พัฒนสุขวสันต์ กรรมการ
6. นายบุญยืน เลาหวิทยะรัตน์ กรรมการ
7. นายพิพัฒน์ ตรีระพงศ์ กรรมการ
8. นายบุรินทร์ เจนจิรวัฒนา กรรมการ
9. นายสุวิทย์ ชื่นปิยะวาจา กรรมการ
10. นายสันติ ตันติเวชวุฒิกุล กรรมการ
11. นายเลอพงศ์ สุรตริยานนท์ กรรมการ
12. นายสุทัศน์ ปัทมาวีรภรณ์ กรรมการ
13. นายสุวิทย์ บุญฟ้าประทาน กรรมการ
14. นางนันทนา สำเภาเงิน กรรมการและเหรัญญิก
15. นางสาวเพ็ญทิพย์ วัชรสินธุ กรรมการและเลขานุการ