สิทธิประโยชน์และการขอลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า