นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ
ตำแหน่ง: 
นายแพทย์
รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ด้านพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
สาขา: 
อาชีวเวชศาสตร์
การศึกษา: 
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์ ปี
กลุ่มงาน/แผนก: