คณะแพทย์ รพ.ระยอง
รายนามคณะแพทย์ โรงพยาบาลระยอง
Name
นพ.ประสิทธิ์ ทองสดายุ
นพ.ลิขิต รังพงษ์
นพ.ภูษิต ทรัพย์สมพล
นพ.สิทธิพันธุ์ มาลีพันธุ์
นพ.สิทธิลักษณ์ วงษ์วันทนีย์
นพ.สุกิจ บรรจงกิจ
นพ.วริศร์ กาญจนมยูร
พญ.อรอุมา ประสงค์สำเร็จ
นพ.วัฒนา สุขอวยไชย
นพ.สุพจน์ หลายวัฒนไพศาล ( Tel 0955467033 )
นพ.นิลพันธุ์ นิลสุ
นพ.สวัสดิ์ โล่วรพงศ์
นพ.ประกอบกิจ วีระไวทยะ
พญ.สุชาดา โรจนเมธินทร์
พญ.บราลี สันติวุฒน์
พญ.ฤทัยรัตน์ ไชยสัจ
พญ.วลีย์ จันทวิบูลย์
นพ.ชาติชัย ชลสุวรรณกุล
พญ.รุจิรา มหิทธิ์ยุทธนา
นพ.ศักดา เชิญขวัญศรี
นพ.วรากร เชิดจิระพงษ์
พญ.ศิริพร แจ่มจำรัส
นพ.พีรพล ภัทรนุธาพร
นพ.วีรพงศ์ สุวรรณกรสกุล
นพ.กิตติศักดิ์ เลิศวิทยากรณ์
นพ.สราวุธ ตระการกูล
นพ.สุพจน์ วัฒนศิริ
นพ.ชาญยุทธ วิจารณญาณ
พญ.วิภาพร เหล่าภักดี
นพ.สมบูรณ์ มะลิขาว

Pages